Stadgar

Stadgar för Borrby biografförening med organisationsnummer 838800-6069

§ 1. Föreningens ändamål
Borrby biografförening är en ideell förening, vars syfte är att verka för biografens fortlevnad genom att visa god, sevärd film, samt annat kulturellt utbyte för allmänheten.
Målsättningen är att bevara den genuina, gamla miljön samtidigt som man utvecklar tekniker och genrer samt söker nya målgrupper och samarbetspartners.

§ 2. Medlemskap
Medlem i föreningen är den som erlägger fastställd medlemsavgift, vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar och styrelsens beslut. Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Medlem som ej följer § 2 kan uteslutas.

§ 3. Styrelsen
Styrelsen leds av en ordförande som utses av årsmötet. Även kassören utses av årsmötet. Styrelsen väljer inom sig sekreterare och övriga funktioner vid ett konstituerande möte efter årsmötet. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet med ordföranden som utslagsröst vid likatal. Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden. Vid varje styrelsemöte skall föreningens ekonomiska läge avrapporteras. Styrelsemötena skall dokumenteras.

§ 4. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer, enligt beslut på det konstituerande mötet.

§ 5. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 6. Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens resultat- och balansrapport skall vara underskriven av samtliga styrelseledamöter före överlämnandet till revisorerna för granskning. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 1 månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 7. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och hålls före 1:a kvartalets utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet.
Kallelse till årsmötet ska ske via e-postlista, sociala medier samt anslag på relevant anslagstavla senast fyra veckor före årsmötet.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse. I den senare ingår resultat- och balansräkning.
7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av tidplan för det kommande verksamhetsåret skall vara klar före november månads utgång.
11. Val av ordförande och kassör i föreningen för en tid av 2 år, dessa ledamöter avgår växelvis.
12. Val av ytterligare 5 styrelseledamöter. På det efterföljande konstituerande mötet utser styrelsen inom sig sekreterare och vice ordförande.
13. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant för 1 år.
14. Val av valberedning om minst 2 personer för 2 år, dessa får ej vara styrelseledamöter.
15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
16. Övriga frågor.

§ 8. Extra medlemsmöte
Extra medlemsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst en tredjedel av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.
På extra medlemsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 9. Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas.

§ 10. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

§ 11. Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av Borrby Biografförening kan endast fattas vid ordinarie årsmöte följt av tidigast en månad senare extra årsmöte och då minst 2/3 av de närvarande är eniga om beslutet. När föreningen upplöses skall det sista årsmötet besluta hur föreningens tillgångar skall fördelas.

Ovanstående stadgar antagna på årsmötet 2024-03-26.
Klicka här för att ladda ner och skriva ut stadgarna.

Rulla till toppen